Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene_voorwaarden_nov_2018.pdf

Hidrodoe is een onderdeel van Pidpa o.v., met maatschappelijke zetel te Vierselse baan 5 in 2280 Grobbendonk en ondernemingsnummer 0204.908.936.
Met uw vragen kan u terecht bij Hidrodoe tijdens de openingsuren.
Telefoon: 014/44.26.44 - E-mail: info@hidrodoe.be.

1. Toepassingsgebied

Indien u heeft gereserveerd voor een bezoek aan Hidrodoe, is uw contractspartij Pidpa o.v.. Alle briefwisseling stuurt u naar Hidrodoe, Haanheuvel 7, 2200 Herentals.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties bij Hidrodoe. Van deze algemene voorwaarden kan niet afgeweken worden, tenzij met voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege Hidrodoe/Pidpa.

2. Reservaties

Reserveren bij Hidrodoe kan je vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Hidrodoe bevestigt de reservatie via e-mail binnen 3 dagen na ontvangst. Indien u geen e-mailadres heeft, ontvangt u per post een bevestiging. Onjuistheden in deze bevestiging moet u schriftelijk melden uiterlijk 5 dagen na datum van de bevestiging van de reservatie en vóór aanvang van het bezoek. Hebt u na 3 dagen nog geen bevestiging ontvangen, dan neemt u contact op met Hidrodoe via info@hidrodoe.be of via 014/44 26 44. De reservatie is pas definitief na bevestiging door Hidrodoe.

Hidrodoe kan steeds – zonder opgave van redenen – een reservatie weigeren.
Een voorlopige reservatie, zonder bevestiging binnen 14 dagen, wordt geannuleerd door Hidrodoe. Voor verjaardagsfeestjes worden geen voorlopige reservaties toegestaan.

Indien uw reservatie door een onverwachte sluiting of wijziging van openingsuren niet kan doorgaan, kan u een omboeking maken naar een andere datum of kosteloos annuleren. Voor het overige bestaat geen recht op enige vergoeding. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw bezoek onderhoudswerkzaamheden in Hidrodoe worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

Bij groepsreservaties kan Hidrodoe bijkomende voorwaarden opleggen i.v.m. begeleiding. Elke groep stelt in elk geval een groepsverantwoordelijke aan.

Na het bezoek krijgt u éénmalig een uitnodiging tot enquête toegestuurd. Deze uitnodiging wordt verzonden naar het e-mailadres dat werd opgegeven bij de reservatie. Het invullen van deze enquête is anoniem en dient tot de verbetering van onze dienstverlening. De ingevulde informatie wordt op geen enkel moment gekoppeld aan uw persoon, of aan uw e-mailadres.

3. Tarieven

Je vindt de tarieven van Hidrodoe terug op de website www.hidrodoe.be
De tarieven zijn in euro en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Hidrodoe kan steeds de tarieven wijzigen, waarbij u dan de reservatie kosteloos kan annuleren.

4. Betalingen

Hidrodoe vraagt geen betaling vooraf. Onverminderd hetgeen bepaald in punt 5.2, wordt het exacte aantal tickets de dag van het bezoek aan de kassa verrekend op basis van het aantal aanwezige
bezoekers. Indien met factuur betaald wordt, wordt door de groepsverantwoordelijke een kassabon ondertekend. Toegangstickets worden nadien niet terugbetaald. Bij annulering of wijziging van uw reservatie kan Hidrodoe bepaalde kosten aanrekenen (zie hieronder punt 5).

U kan cash, met betaalkaart of via factuur betalen. Indien u met creditcard betaalt, heeft Hidrodoe steeds het recht om u te vragen uw originele creditcard en het corresponderende identiteitsbewijs te laten zien.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen na uw bezoek, worden aanmaningskosten aangerekend.

5. Annuleringen en wijzigingen

Bij annulering of wijziging van de reservatie zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Voor verjaardagsfeestjes:

Een verjaardagsfeest wordt georganiseerd voor minimum 8 kinderen. Wij zullen steeds minimum 8 kinderen aanrekenen.

  • Annulering 21 dagen tot 15 dagen voor het bezoek: u betaalt 25,00 EUR administratiekosten.
  • Annulering 7 dagen voor het bezoek of niet komen opdagen op de dag van het bezoek: het volledige bedrag van uw reservatie wordt in rekening gebracht.

Voor andere groepsreservaties:

  • Annulering 14 dagen tot 8 dagen voor het bezoek: u betaalt 25,00 EUR administratiekosten.
  • Annulering 7 dagen voor het bezoek of niet komen opdagen op de dag van het bezoek: het volledige bedrag van uw reservatie wordt in rekening gebracht.
  • De uiteindelijke groep is 50% kleiner dan het gereserveerde aantal: u verwittigt Hidrodoe minstens 14 dagen voor het bezoek. Indien u dit niet doet, wordt het bedrag corresponderend met de helft van de afwezigen aangerekend.
Indien u, na de bevestiging van de reservatie, wijzigingen in de reservatie wenst aan te brengen, is Hidrodoe niet verplicht daaraan te voldoen.

6. Aankomst en vertrek

Bij aankomst in Hidrodoe laat u de reservatiebevestiging zien.
U kan de tentoonstellingsruimte of filmzaal pas betreden op het gereserveerde tijdstip. U dient deze ook terug te verlaten op het afgesproken einduur. Dit geldt ook voor lunch in het café en/of andere activiteiten op andere plaatsen.

7. Huisreglement

Alle bezoekers houden zich aan het huisreglement van Hidrodoe.
Bij overtreding van het huisreglement kunnen bezoekers verwijderd worden zonder terugbetaling van hun ticket.

8. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Hidrodoe bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hidrodoe, daaronder mede begrepen: ongevallen, materiaalbreuk, stakingen, uitzonderlijke verkeershinder, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

9. Aansprakelijkheid

Begeleiders blijven steeds bij hun groep en zijn voor hun groep verantwoordelijk.
Hidrodoe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade tijdens of als gevolg van een bezoek aan Hidrodoe;
  • defecten aan de technische apparatuur of de voorzieningen van Hidrodoe.

De bezoeker en zijn of haar begeleider zijn aansprakelijk voor verlies en/of schade die voor Hidrodoe en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun bezoek.

10. Klachten

Bij klachten proberen onze medewerkers steeds onmiddellijk een oplossing te bieden. Bent u hierover niet tevreden, dan kan u tot uiterlijk 1 maand na uw bezoek schriftelijk een klacht indienen via info@hidrodoe.be, per post (Hidrodoe, Afdeling bezoekersservice, Haanheuvel 7, 2200 Herentals) of via de rubriek “Contacteer ons” (openingspagina van www.hidrodoe.be ).
Hidrodoe behandelt elke klacht binnen 10 dagen na ontvangst. Indien dit niet lukt, wordt dit gemeld en wordt een alternatief tijdsverloop voorgesteld.

11. Persoonsgegevens

Op alle reservaties is het Privacybeleid van Pidpa van toepassing. Raadpleeg ook onze juridische kennisgeving.

12. Overige

Indien één of enkele artikels van deze algemene voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de algemene voorwaarden.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Hidrodoe kan deze algemene voorwaarden steeds wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen gelden vanaf publicatie op de website van Hidrodoe.