Alle kleine lettertjes in het groot!

Wedstrijdreglement

1. Inleiding

De wedstrijd is georganiseerd door Hidrodoe Haanheuvel 7 te 2200 Herentals. 
De deelname aan deze wedstrijd is gratis.

2. Wie kan deelnemen?

Iedereen tussen de 5 en 105 kan aan deze wedstrijd deelnemen. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemer toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd.
Medewerkers van Hidrodoe zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Hidrodoe behoudt zich te allen tijde het recht voor om te controleren of de deelnemers in aanmerking komen om deel te nemen en om hun identiteit te controleren.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. 

3. Thema

Deelnemen kan door een kunstwerk te creëren in thema ‘Zie jij wat ik zie? Schitterend water?!’ 
De wedstrijd bestaat erin een origineel kunstwerk te maken waardoor zichtbaar wordt dat water waardevol is. Het kunstwerk mag volledig volgens eigen inspiratie ingevuld worden.  
Je kan een toelichting van een 5-tal regels toevoegen aan je kunstwerk, maar ook zonder deze toelichting moet de boodschap van het kunstwerk duidelijk zijn. 

4. Praktische richtlijnen 

1. Elke deelnemer mag maximum 1 kunstwerk indienen. 
2. De kunstwerken moeten een eigen ontwerp zijn, de techniek voor het maken van het kunstwerk  wordt vrij gekozen. Het kunstwerk dient een originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking van andere auteursrechtelijke beschermde werken bevatten.
4. De inschrijvingsperiode loopt van 1 februari tot 31 maart 2021.
5. De wedstrijdformulieren zijn te downloaden via de website van Hidrodoe.

5. Hoe deelnemen?

1. Alle inschrijvingen moeten uiterlijk binnen zijn op 31 maart 2021 via de website van Hidrodoe of via info@hidrodoe.be
2. Bezorg ons voor 22 april 2021 de titel, een korte omschrijving met schets en de afmetingen en materialen van het kunstwerk, samen met een foto van de ‘making of’ die we mogen posten op social media.
3. Bezorg ons voor 22 mei 2021 minstens 3 foto's of een filmpje van het afgewerkte kunstwerk, een omschrijving en de afmetingen en materialen van het kunstwerk. 
4. De jury selecteert uit deze uitzendingen 10 kunstwerken die gedurende de zomervakantie bij Hidrodoe zullen worden tentoongesteld. 
5. Tussen 16 en 23 juni 2021 dienen de door de jury geselecteerde werken, door de kunstenaars geïnstalleerd en opgebouwd te worden in de tuin van Hidrodoe. De plaatsing van de kunstwerken gebeurt op kosten van de deelnemers
6. De werken worden tentoongesteld van 1 juli tot 31 augustus 2021. De geselecteerde werken kunnen tijdens de looptijd van de tentoonstelling niet  worden weggehaald.
7. Tussen 13 september en 20 september 2021 dienen de kunstwerken worden opgehaald. Kunstwerken die voor eind september niet opgehaald worden, worden op kosten van de indiener verwijderd.  

6. Technisch

1. Kunstwerken worden geplaatst op een grasveld. De ondergrond van dit grasveld is licht hellend op sommige plaatsen. 
2. Dit grasveld is niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.
3. De toegangsbreedte van het grasveld is 2 meter.
4. De grootte van het kunstwerk mag maximum 2m breed, 3 meter hoog en 2 meter diep zijn.
5. Het kunstwerk dient weerbestendig te zijn. Het moet bestand zijn tegen hitte, wind en regen.
6. Het kunstwerk dient stabiel geplaatst te kunnen worden. Eventuele verankering van het kunstwerk dient voorzien te worden indien nodig.
7. U kan gevraagd worden om tussentijds het kunstwerk te komen herstellen mochten er toch problemen optreden tijdens de zomer.

7. Uitsluiting

Hidrodoe houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Zo kunnen de deelnemers o.m. worden uitgesloten wegens:
1. Plagiaat
2. Niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden zoals uiteengezet in dit reglement.
3. Het kunstwerk wijkt te sterk af van het werk dat werd ingediend. 

8. Eigendoms- en publicatierecht

De deelnemers verlenen Hidrodoe het exclusieve recht om, zonder vergoeding, afbeeldingen van de kunstwerken te verspreiden, op de website te zetten, te verwerken in publicaties… mits natuurlijk de vermelding van de naam van de auteur.

9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening van 27 april 2016 (AVG). De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Hidrodoe in een bestand opgenomen. Ze worden enkel verwerkt in het kader van deze wedstrijd, zoals bijvoorbeeld met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en indien nodig om de deelnemer te contacteren om de informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden ter uitvoering van deze wedstrijd.
Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem/haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht om op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@hidrodoe.be.
Dit kan wel voor gevolg hebben dat je niet meer aan de wedstrijd kan deelnemen.
De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien zij de prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen van Hidrodoe alsook gefilmd kunnen worden voor een reportage over de wedstrijd.

10. Jury en beoordeling

De jury, bestaande uit de manager, de projectleider innovatie, een educatieve medewerker en iemand van de technische dienst van Hidrodoe, zal vanaf 22 mei 2021 beslissen welke werken worden toegelaten tot de expo. 
De jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie en duidt de geselecteerde werken aan. 
De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk. De indieners van de inzendingen worden schriftelijk of via email op de hoogte gebracht ten laatste op 31 mei 2021.
Uit de geselecteerde kunstwerken kiezen de bezoekers van Hidrodoe de 2 winnaars. 

11. Algemene verplichtingen

1. Door inzending van een dossier aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de bepalingen en voorwaarden van dit reglement.
2. Elk geschil aangaande deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de jury. Het besluit van de jury is bindend voor alle partijen.
3. Hidrodoe behoudt zich het recht voor alle aanpassingen aan te bevelen die het voor de uitvoering van het ontwerp nodig acht.
4. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 

12. Winnaar en prijs

Er zijn 2 winnaars. Eén gekozen door de bezoekers van Hidrodoe komende zomer. De andere door de ‘Schatjes van Vlieg’, namelijk de kinderen. De prijzenpot omvat 2x een waardebon voor Hidrodoe t.w.v. 150 euro.

13. Aansprakelijkheid

Pidpa is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de deelname aan de wedstrijd. Pidpa neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich inzake eventuele beschadiging of diefstal van de ingediende ontwerpen. Indien de deelnemer dit nodig acht, zal hij op zijn kosten het ontwerp laten verzekeren. 
Pidpa is gerechtigd schadevergoeding te eisen voor de door haar geleden schade. Indien Pidpa verantwoordelijk gehouden zou worden door derden, voor schade veroorzaakt door (eventueel gebrekkige) ingediende ontwerpen, behoud Pidpa zich het recht voor om deze schade te verhalen op de deelnemer. 

14. Geschillen

Indien een geschil niet in der minne opgelost kan worden, zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd zijn.